Su içmek neden bu kadar önemlidir? 

Su içmek neden bu kadar önemlidir?

Beyin fonksiyonlarımız için gereklidir.                                     
Vücut sıcaklığını düzenler.
Kanımızın %83’ü SU’dan oluşur.
Toksinleri temizler.
Kemiklerimizin %22’si SU’dur.
Eklemlerimizi korur. (Eklem Sıvıları)                                                             
Besin ve oksijeni hücrelerimize taşır.
Nefesimizi nemlendirir.
Metebolizmanın düzenli çalışmasında çok etkilidir.
İç organlarımızı korur.
Aldığımız gıdaların sindirimine yardımcıdır.
Kaslarımızın %75’i SU’dur.
Su nedir ve Suyun önemi.


Su Nedir ve Suyun Önemi!

Su canlıların yaşaması için hayati öneme sahiptir. En küçük canlı organizmadan en büyük canlı varlığa kadar, bütün biyolojik yaşamı ve bütün insan faaliyetlerini ayakta tutan sudur. Dünyamızın %70′ini kaplayan su, bedenimizin de önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Ancak yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık %0.3′ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir.

Dünya nüfusunun %40′ını barındıran 80 ülke şimdiden su sıkıntısı çekmektedir. 1940-1980 yılları arasında su kullanımı iki katına çıkmıştır. Nüfusun hızla artması, buna karşılık su kaynaklarının sabit kalması sebebiyle su ihtiyacı her geçen gün artmaktadır.

Dünyadaki mevcut suyun hacmi 141 milyar m3 tür. Bu miktar dünya yüzeyini 3 km. kalınlığında bir tabaka halinde sarabilecek büyüklüktedir.

Bu suyun % 98′i okyanuslarda ve iç denizlerde bulunmakta, fakat tuzlu olduğu için, içme suyu olarak kullanıma, sulamaya ve endüstriyel kullanıma uygun değildir. Dünyadaki suların ancak %2.5′i tatlı sudur. Bunun da %87′si buzullarda, toprakta, atmosferde, yeraltı sularında bulunur ve kullanılamaz durumdadır.

İnsanoğlu, su ihtiyacını yüzeysel sular ve yeraltı su kaynaklarından temin etmektedir. Tatlı suların en önemli kaynağı yağışlardır. Küresel yıllık yağış 500 bin m3 olup, her yıl yeryüzüne inen yağış aynı miktardadır.

Ülkemizde ise tatlı su kaynakları oldukça sınırlıdır ve ihtiyaca ancak cevap vermektedir. Türkiye’nin kullanılabilir su potansiyeli 110 milyar m3 olup, bunun %16′sı içme ve kullanmada, %72′si tarımsal sulamada, %12′si de sanayide tüketilmektedir.

Kişi başına düşen su kullanımı, toplumun gelişmişlik seviyesiyle doğru orantılıdır. Gelişmiş ülkelerde bu oran oldukça yüksek olmasına rağmen, gelişmekte olan ülkelerde ise düşüktür. (ABD’de 1692 m3, Avrupa’da 726 m3, Afrika’da 244m”tür.)

Dünyanın yıllık yağış ortalaması 1000 mm olup, Türkiye’nin yıllık yağış ortalaması ise 643 mm. dir.

Türkiye su kıtlığı çeken ülkeler arasında yer almamakla birlikte, hızlı nüfus artışı, kirlenme ve yıllık yağış ortalamasının dünya ortalamasından düşük olması; mevcut kaynakların daha dikkatli kullanılmasını ve kirlenmeye karşı gerekli tedbirlerin bir an önce alınmasını gerektirmektedir.


Su Olmasaydı!

Yeryüzünde en bol bulunan maddelerden biridir ve yaşamın temelidir. Eğer su olmasaydı yaşam da olmazdı. Denizler ve okyanuslar yeryüzünün yaklaşık onda yedisini kapla; toprakta, atmosferde ve bütün canlı varlıklarda su vardır. İnsan vücudunun yaklaşık üçte ikisi Sudan Oluşu; ayrıca yiyeceklerin, özelliklede sebze ve meyvelerin büyük bir bölümü de sudur.

Güneşin ısısı deniz suyunun yüzeyinde buharlaşmaya neden olur ve su buharlaşıp öbür mineraller kalır ve bu mineraller altaki suya karışır. Denizlerin buralara dökülen ırmaklardan çok daha tuzlu olmasının sebebi budur. İçme sularının kolayca içilebilmesi için de suyun belirli ölçülerde çözünmüş gaz ve mineralleri içeriyor olması gerekir.

Dünyadaki yaşamın varlığı suya bağlıdır. Güneş ısısı suyu buharlaştırır; buharlaşan su, damlacıklardan oluşan bulutlar halinde atmosferde kümelenir. Bu kütleler yeterli bir büyüklüğe ulaşınca yağmur, dolu ya da kar halinde yeryüzüne iner ve yaşamın sürmesini sağlar. Buna yağış denir; suyun toprağa işlemesi de bu süreçte olur. Bitkiler suyu topraktan soğurur ve bunun belirli bir bölümünü terleme denen bir süreç sonucunda tekrar atmosferde bırakır. Buharlaşma, yağış ve terleme su çevrimini oluşturur.

Yağan yağmur ve akan sular yeryüzünü zaman içinde değişikliğe uğratır. Dev barajların yardımıyla suyun bir bölümü denize dökülmeden önce tutulabilir. Bu yapay depolarda toplanan sudan yararlanılarak elektrik üretimi için kullanılan su Türibinleri Çalıştırılabilir, kasaba ve kentlerin su gereksinimi karşılanabilir.

Güneş Sistemi’ndeki diğer 63 gök cisminden hiç birinde yaşamın temel şartı olan suyun bulunmadığını biliyor muydunuz? Oysa yeryüzünün büyük bölümü sularla kaplıdır. Okyanuslar ve denizler Dünya yüzeyinin toplam dörtte üçünü meydana getirir. Öte yandan karalarda da sayısız göl ve nehir vardır. Yüksek dağların zirvelerini kaplayan kar ise suyun donmuş halidir. Dünya’daki suyun önemli bir bölümü de gökyüzündedir; bulutların her birinde binlerce, bazen milyonlarca ton su bulunur. Bu suların bir kısmı da zaman zaman damlalar halinde yere iner, yani yağmur olur. Şu an solumakta olduğunuz havanın içinde de mutlaka belirli miktarda su buharı vardır.

Yağmurlar, denizler, nehirler, akarsular, okyanuslar, musluğu açtığınızda akan içilebilir su… İnsanlar suyun varlığına o kadar alışıktırlar ki yeryüzünün büyük bölümünün sularla kaplı olmasının önemini belki de hiç düşünmezler. Oysa su uzayda gerçekten de çok nadir rastlanan bir bileşimdir. Bu nedenle bilinen bütün gök cisimlerinin içinde yalnızca Dünya’da suyun bulunuyor olması, üstelik de bu suların içilebilir nitelikte olması son derece önemli bir konudur.

Susuz bir hayatın var olabilmesi mümkün değildir. Su, hayatın temeli olması için özel olarak tasarlanmış, her türlü fiziksel ve kimyasal özelliği ile hayat için yaratılmış bir maddedir. Yeryüzündeki milyonlarca çeşit canlı su sayesinde hayatlarını sürdürür, yaşam için gerekli olan dengeler de suyun varlığı sayesinde devamlılığını korur.

Suyun Şaşırtıcı Özellikleri

Suyun özellikle ısıyla ilgili (termal) özellikleri dünya üzerindeki canlı yaşamının sürekliliğinde büyük rol oynar. Bunlardan birkaç tanesini şöyle sıralayabiliriz:

Bilinen tüm sıvılar ısıları düştükçe büzüşür, hacim kaybederler. Hacim azalınca yoğunluk artar ve böylece soğuk olan kısımlar daha ağır hale gelir. Bu yüzden sıvı maddelerin katı halleri, sıvı hallerine göre daha ağırdır. Ama su, bilinen tüm sıvıların aksine, belirli bir ısıya (+ 4°C’ye) düşene kadar büzüşür, daha sonra birdenbire genleşmeye başlar. Donduğunda ise daha da genleşir. Bu nedenle suyun katı hali, sıvı halinden daha hafiftir. Yani buz, aslında “normal” fizik kurallarına göre suyun dibine batması gerekirken, su üstünde yüzer.

Suyun bu özelliği dünya üzerindeki denizler açısından çok önemlidir. Eğer bu özellik olmasa, yani buz suyun üzerinde yüzmese, dünya üzerindeki suyun çok büyük bir bölümü tamamen donacak, göllerde ve denizlerde hiçbir yaşam kalmayacaktı.

Buz eridiğinde ya da su buharlaştığında, etraftan ısı çekilir. Bunun tersi gerçekleştiğinde ise, dışarıya ısı verilir. Bu, “gizli ısı” olarak bilinen kavramdır. Tüm sıvıların gizli ısıları vardır. Ancak suyun gizli ısısı, bilinen tüm sıvıların en yükseği sayılabilir. Ayrıca suyun “termal kapasitesi”, yani suyun ısısını bir derece artırmak için gereken ısı miktarı, bilinen diğer sıvıların çok büyük bölümünden daha yüksektir.

Suyun gizli ısısının ve termal kapasitesinin diğer sıvılara göre çok yüksek olması da denizlerin karalara göre daha geç ısınıp daha geç soğumalarını sağlar. Bu nedenle Dünya’da kara üzerindeki ısı farklılıkları en sıcak yer ile en soğuk yer arasında 140°C’ye kadar çıkarken, denizlerin ısı farklılığı en fazla 15-20°C arasında değişir. Aynı durum gece-gündüz arasındaki ısı farkında da yaşanır. Karada gece ile gündüz arasındaki fark kurak ortamlarda 20-30°C’ye kadar çıkarken, denizlerde en fazla birkaç derecelik bir ısı farkı olur. Sırf denizler değil, atmosferdeki su buharı da çok büyük bir denge sağlamaktadır. Gece-gündüz arasındaki ısı farkının, su buharının çok az bulunduğu çöllerde çok fazla, deniz iklimi yaşayan yerlerde ise çok daha az olması, bunun bir sonucudur.

Bundan başka suyun termal iletkenliği, yani ısıyı iletebilme yeteneği de bilinen diğer herhangi bir sıvıdan en az dört kat daha yüksektir. Buzun ve karın termal iletkenlikleri ise düşüktür. Suyun bu özelliği de çok önemli bir işlev görmektedir. Buz, havadaki soğuğu, altındaki su tabakasına çok az iletir. Böylece dışarıdaki hava -50°C’yi bulsa bile, denizin üstündeki buz tabakası 1-2 metreyi geçmez. Foklar, penguenler ve diğer kutup hayvanları, bu sayede denizin üstündeki buzu delip alttaki suya ulaşabilirler.

Suyun bu kendine özgü termal özellikleri sayesinde, kış ile yaz ya da gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı daima insanların ve diğer canlıların dayanabileceği bir sınırda kalmaktadır. Dünya üzerindeki su miktarı karalara oranla daha az olmuş olsaydı, gece ile gündüz sıcaklıkları arasındaki fark çok artacak, karaların büyük kısmı çöle dönecek ve yaşam imkansızlaşacak ya da en azından çok zorlaşacaktı. Okyanusların varlığını düşünelim. Okyanuslar güneş ışınlarını karadan daha az yansıtır, böylece karalardan daha fazla güneş enerjisi alır, ama bu ısıyı kendi içinde karalara göre daha dengeli biçimde dağıtır. Bu sayede okyanuslar daha sıcak olan ekvator bölgelerini serinleterek aşırı sıcak olmalarını, kutup bölgelerinin soğuk sularını da ısıtarak aşırı soğuk olmalarını ve bunun sonucunda da tamamen donmalarını engeller. Eğer böyle olmasa ne olurdu?


Su 'Normal' Davransaydı Ne Olurdu?

Su “normal” davransaydı, tüm diğer sıvılar gibi onun da ısı kaybına paralel olarak yoğunluğu artsaydı, yani buz suyun dibine batsaydı ne olurdu?

Bu durumda okyanuslar, denizler ve göllerde, donma alttan başlayacaktı. Alltan başlayan donma, yüzeyde soğuğu kesecek bir buz tabakası olmadığı için, yukarı doğru devam edecekti. Böylece Dünya’daki göllerin, denizlerin ve okyanusların çok büyük bölümü dev birer buz kütlesi haline gelecekti. Denizlerin yüzeyinde sadece birkaç metrelik bir su tabakası kalacak ve hava sıcaklığı artsa bile, dipteki buz asla çözülmeyecekti. Böyle bir Dünya’nın denizlerinde hiçbir canlı yaşayamazdı. Denizlerin ölü olduğu bir ekolojik sistemde kara canlılarının varlığı da mümkün olamazdı. Kısacası Dünya, eğer su “normal” davransaydı, ölü bir gezegen olacaktı.


Suyun neden “normal” davranmadığı, yani 4°C’ye kadar büzüştükten sonra neden birdenbire genleşmeye başladığı ise, hiç kimsenin cevaplayamadığı bir sorudur.


Burada yalnızca birkaç tane örneği verilmiş olan suyun özellikleri, bu sıvının insan yaşamı için özel olarak yaratılmış olduğunu göstermektedir. Başka hiçbir gezegende böyle bir su kütlesinin olmaması, bunun sadece Dünya üzerinde bulunması elbette ki bir tesadüf değildir. İnsan yaşamı için özel olarak yaratılmış olan Dünya, yine özel olarak yaratılmış olan suyla canlandırılmıştır. Tüm canlılar için büyük bir nimet olarak suyu yaratan Allah’tır.
       Bizler en hasta hücremiz kadar sağlıklıyız aslında. 


Alkali doğup asidik ölüyoruz. Hastalık bizi bulmadan evvel oturup düşünmüyoruz, hücrelerimze yeteri özeni göstermiyoruz. Karnımız tok ancak bedenimiz aç oluyor. Bazen tıka basa yiyoruz, 1000 kalorilik bir ziyafet veriyoruz kendimize. İşte oturup sorgulamıyoruz, bunu kaç gramı hücrelerim için faydalı, ne yiyorum, yediğim şey bana ne kadar yararlı diye. Zaman geçiyor ve bir bakıyoruz ki irili ufaklı hastalıklar kapımızı çalıyor. Şeker, diabet, tansiyondan tutun da, kansere, astıma, ülsere kadar. Genetik diyoruz, suçu genlerimize atıyoruz, kader diyoruz kabulleniyoruz. Ya da ancak hastalık gelip kapıyı çaldığında sorguluyoruz, acaba sigarayı önceden bıraksaydım böyle olur muydu? Beslenmeme dikkat etseydim bu hastalık başıma gelmez miydi?
Bu soruları sormak için çok gecikmiş oluyoruz maalesef, bunları olmadan engelleyebilir ya da karşılaşmamızı uzatabiliriz. Çözüm elimizde, kafamızın içinde. Geciktirmek ise kendimize yaptıgımız en büyük kötülük.
Dr. Ayşegül Çoruhlu Alkali dendiğinde akla gelen ilk kişi artık. Bu işin uzmanı, kraliçesi. Şimdi onun son kitabında yazığı bir noktayı anlatmak istiyorum.
Doktorumuz diyor ki vücudumuzda bir elektrik akımı vardır, beyinlerden organlara giden ve sürekli bizi ayakta tutan, faaliyetlerimizi yapmamızı sağlayan, “enerji” dediğimiz olay bu elektriktir işte. Hani bazen enerjim tükendi deriz ya, ya da bir alışveriş merkezine gittiğimizde enerjimiz düşer gün sonunda çok yoruluruz. İşte bu o vücuttaki elektrik akımının tepkimesidir.
Ya da en basitinden toprağa basarız çığlak ayakla, elektriğimizi atarız, ya da bazen insan insana elektrik çarpar, bazen maddelere eşyalara çarpar elektrik, işte bu elektrik bizim vücudumuzun enerjisi olan hayati faaliyetlerimizi, sinirliliğimizi, düşünme hızımızı belirleyen elektriktir.
Peki bu elektrik vücudumuzda nasıl ilerler? Elekrtik vücudumzuda sıvılar vasıtasıyla ilerler. Vücudumuzun %72’si sıvıdır. Organlarda, hücrelerimizde, kanımızda sıvı vardır. Bu sıvının içinde de mineraller vardır yani iyonlar. Bunlar vasıtasıyla elektrik vücudumuzda yayılır.
Şimdi sizin vücudunuza ne mineral koyduğunu, hangi iyonu aldığınız önemli. Siz eğer fazlasıyla CO2 (sigara dumanı, egzoz gazı vb) gibi alıyorsanız vücuda, asitlenirsiniz. Ya da yediğimiz işlenmiş besinlerin içindeki sitrik asit, glukoz vs gibi yapay kimyasalların hepsi negatiftir. Siz vücuda negatif, maddeleri soktunuz. Hani pozitif güzel maddeler? Vücut oldu asitli! Hani alkali??
Şimdi siz sabah kalktınız, iyi kötü bir kahvaltı yaptınız, gün içinde içtiniz bol bol çay kahve aldınız tein, kafein; öglen akşam yediniz tatlıyı aldınız şekeri, glukozu; bir de yağlı yediniz, et, kebap; akşamda geç yediniz yine yağı esirgemediniz, yediniz nişastalı pilavları, yanına yine yağlı etimiz, ya da sucuklu kuru fasulyemiz; misafir geldi börek çörek çay kahve faslı; ya da doğum gününe gittiniz gece pastalar yendi, kolalar içildi. Oh bir de alkolumuz varmış gelsin rakılar, gitsin biralar şaraplar. Aldık alkolumuzu, asitlerimizi.. Gün içinde yediğimiz hazır keklerden, gofretlerden, şekerlerden bahsetmiyorum bile!!
Şimdi nerde sizin sağlığınız? Bu yaşama hücre mi dayanır, vücut mu dayanır? Hani sizin sebzeniz bol bol her öğünde? Hani meyveniz, kuruyemişiniz? Asıl HANİ SİZİN ALKALİ SUYUNUZ?
Siz böyle beslenin, ha bire vücut negatif yüklensin. Elektrik akımı yavaşlasın, kan dolaşımı yavaşlasın, kalp çarpıntısı başlasın, tansiyon dengesizlikleri, insülin direnci, hipoglisemi.. Neden peki? Eee, elektrik dogru düzgün akmıyor da ondan! Siz verdiğiniz negatif yükleri hadi bakalım pozitif yükler nerde negatif yükleri dengelesin de elektriğimiz kolayca aksın gitsin vücuttan?
İçme suyumuz mesela, çeşme suyuna belediye kloru basar, Klor negatiflerin başında gelir hem de. Sülfat vardır bir de çeşme suyunda negaitf yükü en fazla olanlar maddelerden biridir. Siz şimdi çeşme suyunu içerseniz, ya da damacana-şişe sularını içerseniz, bu kötü yüklü iyonları nasıl atacaksanz sudan?
Tek çöcüm PH yükselten ve PH yükseltirken suya Magnezyum, Potasyum, Kalsiyum, Sodyum gibi mineralleri DOĞRU ÖLÇÜDE ekleyen su arıtma cihazları yada iyonizerleri almaktır ve o sudan günde en az 2 litre içmektir. Zemzem suyuna yakın derecede şifası olduğu bilinen PH’ı yüksek su akdar değerli bir besin yoktur vücut için. Bunu bugün biyokimyacılar, doktorlar, Ender Saraç, Ayşegül Çoruhlu, Yasemin Bradley ve bu işin uzmanı olan herkes, Dünya Sağlık Örgütü de her fırsatta yinelemektedir.
Sizin vücut PH’ınız ne kadar yüksekse, elektrik akımınz o kadar iyi, sağlığınız o kadar yerinde, düşünceniz o kadar hızlı, beyin fonksiyonlarınız o kadar atak olur.